Saturday, July 16, 2011

Hulio 16, 1990

Hulio 16, 1990
Anlong nen Santiago Villafania, ASNA Awardee

kinmiwas so olat
ed gamet nen Atlas
ayakayak so tapew na dalin
ed inkagaglos da’ra’y bato’d dalem

linmerag so nandaragupan
singa agawa ed Lemuria nen saman

dia ed paradaan
naimatonan ko’y sakey a masiken
nakakaimis ya anukdok
na atulin a mansanas ed dalan
kusab a kusab ya amaarap
ed kawalaa’y naplag a taytay

say balikas to ed dagem
“gunggona yo lalasi
natan manunaan kayon untawag
ed ngara’y Aman Amalsa!”

sikato’y naandipat ed pegley
na kibatikbatik a karaklan
anganko amalikmata ak labat

Dagupan City

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails